Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden (AV) geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B, de daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/NO praktijkexamens. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde rijschool, hierna aan te duiden als ‘rijschool’. 

Rijopleiding

De rijlessen worden gegeven door:

 • bevoegde instructeur(s);
 • met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
 • voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden;
 • voor leerlingen van 16,5 jaar en ouder.


Verplichting rijschool

De rijschool zorgt ervoor dat:

 • de leerling een passende rijopleiding wordt aangeboden;
 • de leerling zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR praktijkexamen wordt opgeleid;

Verplichting leerling

De leerling dient:

 • zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen vanaf aanvang rijles);
 • bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 • bij verhindering van de afgesproken rijles om dringende redenen deze tijdig op te zeggen door dit minimaal 24 uur voor aanvang van de rijles aan de rijschool kenbaar te maken;
 • bij niet tijdige opzegging (zoals omschreven bij het vorige punt) de volledige lesprijs te voldoen;
 • alle aanwijzingen van de rij-instructeur te volgen;
 • ervoor te zorgen dat hij of zij over alle benodigde stukken beschikt voor de tussentijdse toets en CBR/BNOR praktijkexamen;

Betaling

 • de leerling is verplicht de verschuldigde facturen binnen 2 weken na ontvangst te voldoen aan de rijschool. Dit mag contant of via een bankoverschrijving;
 • de leerling dient, in geval van losse lessen, voorafgaande aan de eerst volgende rijles, maar in ieder geval binnen 1 week het lesgeld contant of via een bankoverschrijving te voldoen;
 • de rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van een pakket de pakketprijs te verhogen;
 • de rijschool is gerechtigd om in geval van losse lessen de lesprijs te verhogen;
 • indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een gerenommeerd incassokantoor.
 • bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de leerling.

Praktijkexamen/Tussentijdse Toets (hierna: TTT)

 • de leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen/TTT benodigd zijn.
 • indien het praktijkexamen/TTT wegens weeromstandigheden door het CBR wordt uitgesteld is de leerling de kosten voor extra rijlessen tot aan de nieuwe (proef)examendatum gewoon verschuldigd;
 • de leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een aanvraag van een nieuw praktijkexamen/TTT verschuldigd indien hij of zij het eerste praktijkexamen/TTT niet kan afleggen doordat:
  • de leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef) examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 2 dagen na (proef) examendatum door middel van een doktersverklaring aan de rijschool kenbaar maakt;
  • van een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rij-instructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen/TTT is komen te overlijden of op de dag van het (proef) examen wordt begraven of gecremeerd;
  • het lesvoertuig of een vervangende auto op het (proef) examen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator.

Beëindiging rijopleiding/losse lessen/pakketten

 • de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze opzeggen, met inachtneming van het tijdig (bij punt ‘Verplichting leerling’ besproken) opzeggen van de reeds geplande rijlessen;
 • de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding deze opzeggen. De rijschool zal in geval van een tegoed, minus betaalde examen/TTT gelden en administratiekosten € 25,00. Hierbij in acht nemen dat de korting die bij de lespakketten hoort niet meer van toepassing is en de lessen worden berekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief.

Aansprakelijkheid

 • de leerling is niet aansprakelijk voor schaden aan derden ten gevolge van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, de TTT en het praktijkexamen;
 • de rijschool is niet aansprakelijk voor schaden aan derden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de leerling en zij is ook niet aansprakelijk voor schaden ten gevolge van het feit dat de leerling onder invloed is van alcohol, drugs, geneesmiddelen of verdovende middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden;
 • de rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling ondanks de door zijn of haar gedane gezondheidsverklaring, onbevoegd blijkt te zijn tot het besturen van het lesvoertuig.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!

Verstuur